Ward -V      St. Marys Unit


Sl No Name House Land lane Mobile
1 Mary George Puthukattil 2242662  
2 K.J Sunny Kocheril    
3 K.J Abraham Kocheril    
4 K.J Joseph Kocheril 2242817  
5 Ouseph John Kocheril 2242124 9447872490
6 Capt. K.J Mathew Kocheril 2242314 9846306043
7 Chacko Cherian Pulikkiyil 2242936 9961527314
8 Aliamma Mathew Thottiyil 2244650  
9 V.S Varghese Vadakekocheril 2244042  
10 P.P Thomas Pulikkiyil 2243768  
11 Moly Varghese Pulikkiyil    
12 Mathai Thuruthikattil    
13 Thankachan & Sunny Medamana 2244212  
14 Mathai Varkey Vadakekocheril 2244634  
15 V.S John Vadakekocheril   9847885115
16 V.V Scaria Vadakekocheril 2896197  
17 Varkey Varghese Vadakekocheril 2241667  
18 Varkey Chackochan Vadakekocheril 2244325 9539806320
19 K.M Saju Kallelil 2896210 9446210327
20 Kurian Varkey Thottanathukattayil 2241662 9947244429
21 V.H Joy Vathakattel   9947477727
22 Ulahannan Cheria Thannyamkattayil 2265231 9847595991
23 M.J Paul Medamana 2244205 9656469727
24 Scaria Mathai Vadakekocheril 3205961  
25 John K.V Thottanathukattayil    
26 Chinnan Vathakattel 2241047  
27 T.C Abraham Thannyamkattayil 2896156 9494671721
28 Babu Vadakekocheril   9495471549
29 George Mathai Kallelil 2896454 9846487257
30 Varkey Thottanathukattayil 2896209  
31 K.V Scaria Thottanathukattayil   9446610837
32 Kuriachan Vathakattel 2241668  
33 Mariamma Kuriakose Vathakattel    
34 Paulose Thottanathil    
35 Susamma Scaria Thottanathil    
36 Mathai Thottanathil    
37 Paulose Thannyamkattayil   9446745819
38 Paily Mathai Kallelil 2241691